ไม้อัด แดง แดง / Plywood Red : Red

10มม. 15มม. 20มม.
หน้าแดง หลังแดง
หน้าขัด

10MM 15MM 20MM
Red face veneer & Red back veneer
Sanded Face veneer

หมวดหมู่: